Regulamin sklepu internetowego www.tomoye.pl

I. Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego Tomoye.pl jest firma know-it Konrad Dembczyński z siedzibą w Szczecinie 71-043, ulica Lubelska 29/37; NIP: 851-295-80-06. Telefon: 605-347-265; email: biuro@know-it.pl.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.
II. Zamówienia
 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych serwisem Przelewy24- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto firmy know-it Konrad Dembczyński.
 1. Dokument sprzedaży wysyłany jest po wysyłce towaru, drogą elektroniczną na adres mailowy kupującego, podany podczas składania zamówienia.
III. Dostarczenie przesyłki
 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu.
 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski podany jest każdorazowo w koszyku z zamówieniem.
 6. Czas dostawy towaru w dni robocze: 48h od chwili wysyłki. Przesyłki realizowane są od poniedziałku do piątku.
 7. Wysyłka realizowana jest jedynie na terenie Polski..
IV. Towary personalizowane
 1. W przypadku towarów personalizowanych, tj. towarów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli takich, których Klienci sklepu internetowego są autorami lub wykonanych według wskazówek Klientów lub na podstawie materiałów, treści dostarczonych przez Klientów – to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 2. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także również nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient w momencie przekazania materiału Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia oświadcza, że: a) jest do tego uprawniony; b) materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących lub z zawartych przez Klienta umów, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do wizerunku); c) w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią przeciwko Sprzedawcy z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw materiałami przekazanymi przez Klienta w celu realizacji zamówienia, Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności wstępując w miejsce Sprzedawcy w prowadzonych postępowaniach albo w braku takiej możliwości przystępując po stronie Sprzedawcy do tych postępowań, a także zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody, jakie z tego tytułu poniesie Sprzedawca; d) przekazując materiał udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sprzedawcę z materiału w celu realizacji zamówienia, w celach archiwalnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym w szczególności na utrzymywanie go w zasobach systemu informatycznego Sprzedawcy.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kubków, koszulek, poduszek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 5. Jeżeli nie można spełnić zamówienia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
V. Reklamacje i zwroty
 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów określonych w pkt 18. poniżej.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przejdź do formularza zwrotu/odstąpienia od umowy. Pobierz PDF formularz zwrotu/odstąpienia od umowy.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.
 5. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej b) Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta, o których mowa w punkcie 5. w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 8. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 9. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 12. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 13. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 14. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 15. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy know.it nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 16. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 17. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
  • produkty personalizowane
VI. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.tomoye.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt: poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie: 605 347 265